ADWOKAT ARTUR JAWORSKI

Kancelaria Adwokacka
w Busku - Zdroju

Os. Kościuszki 1/2
28-100 Busko-Zdrój

Tel. kom. 504-090-863

Tel. stac. 41-378-45-03


Filia Kancelarii Adwokackiej
w Kazimierzy Wielkiej

Ul. 1 Maja 14
28-500 Kazimierza Wielka

Tel. kom. 504-090-863

Postępowanie prowadzone celu udzielenia zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w tym:

  • ocena zgodności treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z naczelnymi zasadami udzielania zamówień publicznych w tym z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniem wykonawców;
  • sporządzanie wniosków i zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • sporządzenie środków ochrony prawnej – odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;
  • reprezentacja strony – Wykonawcy/Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub przed sądem.