ADWOKAT ARTUR JAWORSKI

Kancelaria Adwokacka
w Busku - Zdroju

Os. Kościuszki 1/2
28-100 Busko-Zdrój

Tel. kom. 504-090-863

Tel. stac. 41-378-45-03


Filia Kancelarii Adwokackiej
w Kazimierzy Wielkiej

Ul. 1 Maja 14
28-500 Kazimierza Wielka

Tel. kom. 504-090-863

Zgodnie z art. 4 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności:

 • na udzielaniu porad prawnych;
 • sporządzaniu opinii prawnych;
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych;
 • występowaniu przed sądami i urzędami.

Świadczona pomoc prawna i obszar praktyki adwokackiej obejmuje między innymi:

I. Postępowanie karne, postępowania karno-skarbowe, postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie wykonawcze poprzez:

 • obronę w toku postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach o przestępstwa z ścigane z urzędu, na wniosek, z oskarżenia prywatnego – prywatki, wykroczenia, o przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe;
 • reprezentację skazanego w toku postępowania wykonawczego w tym sporządzanie wniosków o przerwę i odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zastosowanie dozoru elektronicznego;
 • reprezentację osoby działającej jako oskarżyciel posiłkowy, prywatny w sprawach karnych;

II. Postępowanie cywilne w sprawach ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, egzekucyjnego, prawa pracy, a w szczególności:

 • sprawy o zapłatę w postępowaniu procesowym, nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym e-sąd;
 • sprawy o własność i inne prawa rzeczowe, stwierdzenie zasiedzenia, uwłaszczenia, ochrona własności – eksmisja, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, służebności, sprawy o naruszenie posiadania – ochrona posiadania, postępowanie wieczytsoksięgowe;
 • sprawy o naprawie szkody, odszkodowania z czynów niedozwolonych, odszkodowania z tytułu szkody na mieniu i na osobie, wypadki komunikacyjne, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • sprawy ze stosunków zobowiązaniowych w tym między innymi z umów sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, o dzieło, ubezpieczenia;
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (na mocy ustawy lub z testamentu) i przedmiotu zapisu windykacyjnego, sprawy o zachowek, o dział spadku;
 • sprawy ze stosunków małżeńskich w tym sprawy o rozwód i o separację, sprawy o podział majątku wspólnego małżonków;
 • sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi w tym sprawy o władzę rodzicielską, o kontakty z dziećmi, o alimenty;
 • sprawy z zakresu prawa pracy w tym sprawy o roszczenia ze stosunku pracy;

III. Postępowanie prowadzone celu udzielenia zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w tym:

 • ocena zgodności treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z naczelnymi zasadami udzielania zamówień publicznych w tym z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniem wykonawców;
 • sporządzanie wniosków i zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • sporządzenie środków ochrony prawnej – odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;
 • reprezentacja strony – Wykonawcy/Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub przed sądem;

IV. Postępowanie administracyjne przed organami administracji publicznej i organami jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności:

 • sporządzanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane przez organ I instancji do organu wyższego stopnia;
 • wnioski o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną;
 • wnioski o zmianę, uchylenie, stwierdzenie nieważności decyzji.